โรงเรียนวัดโบ สถานศึกษาต้นแบบความดีพื้นฐานสากล ในกัมพูชา

โรงเรียนวัดโบ ประเทศกัมพูชาสถานศึกษาต้นแบบความดีพื้นฐานสากล UG5 ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.เปิ้น เกิ้มเช้ง เป็นบุคคลสำคัญในผลักดันโครงการให้เกิดผลสำเร็จ ปลูกฝังศีลธรรมไว้ในดวงใจเล็กๆของเด็กนักเรียน จนนักเรียนทั้งโรงเรียนมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นตามหลักสูตรพื้นฐานความดีสากล 5 ประการประกอบด้วย 1.ความสะอาด หมายถึงปราศจากสิ่งแปลกปลอม อันจะทำให้เสียคุณภาพ 2.ความเป็นระเบียบ หมายถึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกลำดับ เป็นแถว เป็นแนว ไม่ขัดขวาง ไม่สับสน 3.ความสุภาพ หมายถึงความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกาย วาจาให้เป็นปกติ ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี 4.ความตรงต่อเวลา หมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ เริ่ม ทำ เลิกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 5.จิตตั้งมั่น และผ่องใส หมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตใจ อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน
ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป นับเป็นกิจวัตรอันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กๆทุกคนอย่างถาวร โรงเรียนยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนา พร้อมทั้งขยายคุณงามความดีไปสู่ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้เจริญงอกงาม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผู้ปกครองมีส่วนรวมในการฝึกความดีพื้นฐานสากลให้กับนักเรียน

ขอบคุณที่มา facebook Vstarproject

Facebook Comments

233total visits,1visits today